Msze Święte

W niedzielę i święta:

8:00

9:00

11:00

16:00

W dni powszednie

18:00

Spowiedź

W dni powszednie

od godziny 17:40


W pierwszy czwartek

od godziny 17:00


W pierwszy piątek

od godziny 15:30

Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy Dobrzyca, 14.08.2013 r.
ul. Rynek 6
63-330 Dobrzyca
Tel. 62 74 13 010
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
„Zapytanie ofertowe"

 

I. Zamawiający

 
Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy ul. Rynek 6, 63-330 Dobrzyca Tel. 62 74 13 010 NIP 6080084366 REGON 301062726 KRS 0000323603

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu pokazu rycerskiego w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego w ramach projektu „Pożegnanie wakacji z rycerzem Tumlinem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Organizacja imprezy pt. Pożegnanie wakacji z rycerzem Tumlinem"
a) pokaz średniowiecznych zbroi rycerskich,
b) zawody zręcznościowe: strzelanie z łuku, pokaz strzelania z kuszy, rycerskie konkurencje zręcznościowe, pokaz walki rycerskiej, chodzenie na szczudłach, rzut oszczepem, mnich hazardzista, rzut podkową, trzymanie miecza 2-ręcznego w wyciągniętej ręce na czas...
c) pokaz ubiorów z okresu średniowiecza,
d) prezentacja ideałów rycerskich: pobożność, honor,
e) inscenizacja obozu: namiot, stragan, krzesło średniowieczne, baranice, wystawa broni, flagi, drewniane skrzynie itp...

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 


III. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 08.09.2013 r.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy ul. Rynek 6 63-330 Dobrzyca do dnia 23 sierpnia 2013 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.


2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 sierpnia 2013 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy ul. Rynek 6 63-330 Dobrzyca oraz na stronie internetowej pod adresem www.parafia-dobrzyca.pl


3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane


4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.parafia-dobrzyca.pl

 

VI. Ocena ofert


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.parafia-dobrzyca.pl


VIII. Dodatkowe informacje


Dodatkowych informacji udziela Zenon Lisiak pod numerem telefonu 669790660 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IX. Załączniki 

Copyright © 2017 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

ul. Rynek 6

63-330 Dobrzyca

Tel: 0-62 741 30 10

poczta@parafia-dobrzyca.pl